Licensavtal

Elicon Data AB, org.nr: 556254-9930, 2006-01-03

 

Detta licensavtal mellan kunden och Elicon definierar villkoren för användandet av produkten. Kund och produkt specificeras på fakturan från Elicon eller dess återförsäljare. För service, abonnemang och andra tjänster tecknas separat avtal.

När kunden under installation elektroniskt godkänner detta avtal har kunden accepterat villkoren i avtalet.

Period för fri användning

I de fall kunden installerar produkten för fri användning med tidsbegränsning får produkten användas utan att betalning sker.

Avtalets omfattning

Avtalet ger kunden en icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda den på fakturan specificerade produkten för sin verksamhet. Produkten får vara installerad på en (1) dator. För uthyrning av tjänster baserade på produkten (ASP) krävs separat skriftligt avtal.

Antal användare

I programversioner som gör produkten tillgänglig från fler än en dator får antalet samtidiga användare maximalt uppgå till  det antal som tecknats vid köp av produkten.

Upphovsrättigheter

Elicon är ägare till alla upphovsrättigheter till produkten eller har avtal med andra upphovsmän som kan ha upphovsrätten till vissa delar av produkten.

Dokumentation

Dokumentation i alla former t.ex. handbok på papper eller elektronisk form, räknas som del av produkten och omfattas av samma regler om upphovsrätt som själva produkten.

Överlåtelse

Kunden får inte utan skriftligt godkännande från Elicon överlåta, kopiera, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra produkten eller tillhörande tjänster till tredje part.

Ansvarsbegränsning

Elicon friskriver sig från allt ansvar för personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan följa direkt eller indirekt av Elicons åtagande enligt detta avtal. Eventuell ersättning kan aldrig överstiga den erlagda avgiften.

Tvist

Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling av parterna utsedda representanter. Om parterna inte når överenskommelse ska tvisten slutligen avgöras vid tingrätt med tillämpning av svensk lag.


Elicon Data AB

Tel 070-660 03 62

info@elicon.se


Elicon Data AB